Šeduikių kaimo žmonės iš 1833 metų inventoriaus

Trečiasis tekstas Šeduikių kaimo praeities tema. Du pirmieji - “Šeduikių kaimas XVIII amžiaus antroje pusėje” ir “Šeduikių kaimo žmonės iš 1809 metų inventoriaus“.

1831 metais atsitiko tai, kas šeduikiškiams turėjo sukelti daug nerimo - sukilimas ir choleros epidemija. Užpalių dvaro, kuriam priklausė Šeduikių kaimas, savininkai Sapiegos aktyviai dalyvavo sukilime, tačiau kažin, ar šeduikiečiai ėjo kovon, nebent kas iš bajorų Šeduikių.

Nežinome, ar kita nelaimė - cholera - palietė Šeduikių kaimą, nes to laikotarpio mirties metrikų knygų neturime. Gretimos Kamajų parapijos šaltiniai rodo, kad epidemija buvo šį kraštą pasiekusi, tačiau ne kiekvieną kaimą. Kamajų parapijoje nuo 1831 metų birželio 12 dienos per pusantro mėnesio nuo choleros mirė 40 žmonių. Smarkiausiai giltinė nušienavo Taraldžių kaimą - 24 mirtys. O, štai, šalia Šeduikių - Mikniūnuose - mirusių nuo choleros nebuvo. Epidemija Kamajų parapijoje baigėsi liepos 23 dieną keturių taraldiškių mirtimi (pavienis toks atvejis dar užrašytas rugpjūčio 18 dieną Roblių kaime).

Po sukilimo caro valdžia iš Sapiegų Užpalių dvarą atėmė. 1833 metais dvaras ir jo valdos, tarp jų ir Šeduikių kaimas, buvo inventorizuoti.

1833 metų Užpalių dvaro inventorius rašytas rusiškai. Ūkiai vadinami nebe dūmais, o kiemais, ir kiemų šeimininkai suskirstyti į tris kategorijas: огульники (ieškau lietuviško termino), тяглые (činšą mokėję lažiniai valstiečiai) ir кутники (kampininkai).

Inventoriuje - Mikėnų vaitystės Šeduikių kaimo 10 kiemų su 78 gyventojais (41 vyriška ir 37 moteriškos “sielos”). Bendras naudmenų (ariamos žemės, pievų ir miško) plotas - 15 su puse valakų.

Septynių kiemų šeimininkai - lažiniai valstiečiai (Vincentas Pajėda, Juozapas Dabrega, Jonas Dabrega, Juozapas Drūsis, Mykolas Parcinauskas, Rapolas Urbonavičius, Juozapas Paršiukas). Jiems uždėtas metinis činšas - vidutiniškai 33 sidabro rubliai (mažiausiai mokėjo Juozapas Dabrega - 27 rub. 92 kap., Rapolas Urbonavičius daugiausia - 38 rub. 15 kap.). Negana to, kiekvienas tų septynių kiemų turėjo tokių prievolių dvarui: 2 dienos per savaitę lažo, 6 gvoltai per metus, 1 padvada (arklys su vežimu) kartą metuose į Rygą - prievolė, kuri trukdavo iki 20 dienų. Trobesių būklė: trijų kiemų - gera, trijų - vidutinė, vieno (Juozapo Paršiuko) - bloga. Darbinių gyvulių visi kiemai turėjo po 2 arklius ir nuo 2 iki 4 jaučių, taigi, skurstančių nebuvo, tačiau karvių laikė tik po vieną.

Aštuntojo kiemo šeimininkas - bajoras Šeduikis (vardas nenurodytas) - buvo огульник. Šio kiemo žmonių bei naminių gyvulių ir prievolių grafos tuščios, šeimynos sąrašo nėra. Žemės valdė ne daugiau kaip kaimynai (1 valaką ir 26 su trupučiu margų), bet metinį činšą mokėjo gerokai didesnį - net 53 sidabro rublius ir 46 su puse kapeikos. Vietoje trobesių būklės įvertinimo - pastaba “Сiя пустошъ причислена къ оброчнымъ статямъ“. Išversti nelengva, prasmė maždaug tokia - ši dykvietė? priskirta nuomos mokesčių straipsniams (viena iš termino оброк reikšmių - valstybinės žemės nuomos mokestis).

Likę du kiemai - kampininkų Vincento Janulionio, anksčiau turėjusio savo ūkį, ir Jokūbo Buroko. Jie činšo nemokėjo, lažo ir kitų prievolių dvarui neturėjo. Jų nė trobesių būklė nevertinta, tačiau šeimų nariai surašyti.

Ir šiek tiek apie kiekvieną ta tvarka, kaip jie surašyti inventoriuje (regis, ne bet kaip, o iš pietų einant ūlyčia link Mikniūnų):

Vincentas Pajėda - Jono Pajėdos sūnus iš pirmosios santuokos, gimęs 1792 metais. Buvo penkiolikos, kai mirė jo mama. Tėvas vedė antrą kartą. Po tėvo mirties perėmęs ūkį, gyveno su pamote ir broliais bei seserimis iš antrosios tėvo santuokos. Vedęs kaimyno Jurgio dukrą Karoliną Dabregaitę, iki 1833 metų susilaukė keturių vaikų (inventoriuje likę tik du - sūnus ir dukra).

Juozapas Dabrega, Juozapo sūnus - šio teksto autoriaus proprosenelis, jam skirtas atskiras straipsnelis.

Jonas Dabrega, Jurgio sūnus - mūsų Juozapo Dabregos kažkurios eilės pusbrolis, gimęs apie 1800 metus. Jo žmona - Elžbieta Vigėlytė. Šiai porai iki 1833 metų gimė keturios dukros ir du sūnūs (ne visi išgyveno, inventoriuje - trys dukros ir sūnus Justinas).

Juozapas Drūsis - Agotos Vanagaitės vyras, kuriam kažkaip atiteko Martyno ir Anastazijos Janulių ūkis. Šių Janulių dukra Barbora buvo ištekėjusi už našlio Drūsio, bet ne Juozapo, o Jono. Jonui ir Barborai Drūsiams 1832 metų birželį gimė dukra, tačiau kitąmet sudarytame inventoriuje neberandame nei buvusio šeimininko Martyno Janulio, nei jo žento Jono Drūsio šeimų. Jų vietoje - Juozapas ir Agota Drūsiai su vaikeliu ir giminaičiu Kazimieru, samdantys darbininką, dvi mergas ir piemenę.

Mykolas Parcinauskas - apie 1822 metus vedęs Uršulę Dabregaitę (ko gero, tik po santuokos atsiradęs Šeduikiuose). Uršulę spėju buvus aukščiau minimo Jono Dabregos seserimi. Mykolas ir Uršulė Parcinauskai iki 1833 metų susilaukė penkių vaikų, bet inventoriuje likusios tik trys jų dukros. Parcinauskai buvo perėmę Vincento ir Rozalijos Janulių ūkį (tai nurodyta ankstesniame inventoriuje), o pastarieji su dviem sūnumis 1833 metais inventorizuoti kampininkais.

Rapolas Urbonavičius - Urbonavičiai Šeduikiuose pasirodė po kaimyno Jono Pajėdos pirmosios santuokos su Urbonavičiūte, tai buvo dar iki 1792 metų. Kada čia apsigyveno Rapolas Urbonavičius, nežinome. 1816 metais jis paminėtas kaip Jono Pajėdos dukros krikštatėvis. 1827 ir 1832 metais Šeduikiuose jam ir jo žmonai Kotrynai Vanagaitei gimė sūnūs Kiprijonas ir Zigmantas. Vaikų Rapolas Urbonavičius turėjo ne mažiau penkių, bet kiti buvo gimę ne Šeduikiuose. Nežinome, ar visų jų motina buvo Kotryna Vanagaitė (inventoriuje ir vienąkart metrikų knygoje ji pavadinta Karolina). Kartu su Rapolu gyveno ir ūkyje dirbo jaunesnis, 1833 metais dar nevedęs jo brolis Liudvikas Urbonavičius.

Liudvikas buvo kitų Šeduikiuose gyvenusių, bet 1833 metų inventoriun neįrašytų Urbonavičių - Justino ir Rozalijos Masiulytės - trijų iš eilės vaikų krikštatėviu 1823, 1827 ir 1829 metais.

Juozapas Paršiukas su žmona Darata Kilaite 1833 metais augino du vaikus. Jų šeimynai priklausė ir jaunesni Juozapo broliai Stanislovas ir Antanas.

Tuo pačiu metu (iki 1832 metų) Šeduikiuose gyveno dar vienas Juozapas Paršiukas, vedęs Rozaliją Grumbinaitę. Ši Paršiukų pora žinoma iš jų vaikų gimimo įrašų, o inventoriuje jų nėra.

Bajoras Šeduikis - inventoriuje nei vardas, nei amžius nenurodytas, nėra ir šeimynos sąrašo. Tai galėjo būti Motiejus Šeduikis, gimęs 1776 metais, Onos Tuskenytės vyras, bajoru pirmą sykį užrašytas 1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje. Kilminguoju Motiejus Šeduikis vadinamas ir vaikų gimimo metrikuose, o vaikų jis su Ona nuo 1810 iki 1834 metų susilaukė net dvylikos.

Apie kampininku virtusį Vincentą Janulį (Janulionį) - straipsnelyje “Šeduikių kaimo žmonės iš 1809 metų inventoriaus“.

Kitas kampininkas Jokūbas Burokas - jei kaime tuo metu nebuvo antro Jokūbo Buroko - čia atsirado amžiaus pradžioje, turėjo žmoną Kotryną ir su ja vaikų. Po žmonos mirties vedė dar kartą 1813 metais ir vėl Kotryną - jaunutę Kotryną Paršiukaitę, kuri iki 1830 metų pagimdė Jokūbui dar bent du sūnus ir dvi dukras. Burokų vaikų 1833 metais užrašyti tiktai Martynas ir Anastazija, o kiti, gyvi ar mirę, jau buvo palikę tėvo namus.

*

Gyventojų Šeduikių kaime galėjo būti daugiau, negu surašyta inventoriuje (jeigu jie praleisti ne dėl choleros epidemijos). Iš metrikų knygų žinome dar ne vieną šeimą su Šeduikiuose iki 1833 metų gimusiais vaikais, kaip antai:

Albertas Šeduikis ir Rozalija Baleišytė, susituokę 1810 metais, nuo 1812 iki 1828 metų susilaukę trijų sūnų ir keturių dukrų;

Jokimas Šeduikis ir Rozalija Tuskenytė, turėję du sūnus ir dukrą, gimusius 1824, 1827 ir 1830 metais;

Juozapas Janulis ir Rozalija Čečytė bei trys jų vaikai, gimę nuo 1826 iki 1830 metų;

Mykolas Abelinskas ir Veronika Pauliukaitė su 1831 ir 1832 metais gimusiais dukra ir sūnumi (šie Abelinskai 1833 metų inventoriuje - jau gretimo Netikiškių kaimo gyventojai, Juozapo Merkio darbininkai);

Rapolas Merkys, su Ona Paršiukaite nuo 1823 iki 1830 metų susilaukęs dukros ir trijų sūnų, o su Ona Griškaite - dar vienos dukros 1832 metais;

jau minėtieji Justinas Urbonavičius su žmona Rozalija Masiulyte ir vaikais;

et alii.

*

Vėlesniame Užpalių dvaro inventoriuje, sudarytame 1847 metais, Šeduikių jau nėra - Užpalių dvarui Šeduikių kaimas nebepriklausė.

© 2016 Aleksandras Sakas

Priedas

Šeduikių kaimo šeimynų sąrašai iš 1833 metų Užpalių dvaro inventoriaus (kas skliaustuose - autoriaus pridėta):

Vincentas Pajėda 41, žmona Karolina (Dabregaitė) 27, sūnus Rapolas 6, duktė Juozapota 4, motina Agota (pamotė Agota Kazickaitė - Pajėdienė.) 52, broliai Konstantas 24, Liudvikas 17, seserys Uršulė 15, Apolonija 14, Veronika 12, darbininkas Petras Mikšys (amžius nenurodytas).

Juozapas Dabrega 41, žmona Domicelė (Merkytė) 37, sūnūs Aleksandras 18, Antanas 12, Rapolas 15 (gal 5?), dukterys Karolina 16, Veronika 10, Julijona 6.

Jonas Dabrega 33, žmona Elžbieta (Vigėlytė) 28, sūnus Justinas 11, dukterys Domicelė 12, Rozalija 6, Apolonija 1, motina Agota 60, broliai Motiejus 23, Konstantas 26, jo žmona Rozalija (Vanagaitė) 23, sūnus Petras (gimimo metrikų knygoje Simonas) 2, darbininkas Juozapas Mikšys 40.

Juozapas Drūsis 29, žmona Agota (Vanagaitė) 28, duktė Rozalija 1, giminaitis Kazimieras Drisis (Drūsis?) 26, darbininkas Antanas Sakalnikas 20, mergos Elžbieta Mikučionytė 20, Uršulė Vanagaitė 13, piemenė Agota Bankauskaitė 13.

Mykolas Parcinauskas 28, žmona Uršulė (Dabregaitė) 33, dukterys Viktorija 10, Elžbieta 5, Agota 2, brolis Dominykas 18, darbininkas Mykolas Vagelis 30, jo žmona Viktorija 30, sūnūs Kiprijonas 6, Julijonas 4, Juozapas 1, duktė Anastazija 1, merga Ona Gančeraitė 14.

Rapolas Urbonavičius 42, žmona Karolina (Kotryna Vanagaitė) 40, sūnūs Anupras 21, Kiprijonas 11, dukterys Elžbieta 17, Eufrozinija 5, brolis Liudvikas 34, darbininkas Motiejus Vilutis 40, jo žmona Barbora 30, sūnus Dionyzas 3.

Juozapas Paršiukas 31, žmona Darata (Kilaitė) 28, sūnus Alfonsas 2, duktė Juozapota 5, broliai Stanislovas 23, Antanas 21, darbininkai Juozapas Urbonavičius 12, Mykolas Žukauskas 8, merga Skolastika Tarkutė 15.

Bajoras Šeduikis (nei vardas, nei amžius nenurodytas, šeimynos sąrašo nėra).

Vincentas Janulionis 53, žmona Rozalija (Steponavičiūtė) 40, sūnūs Jurgis 15, Kiprijonas 13.

Jokūbas Burokas 50, žmona Kotryna (Paršiukaitė) 30, sūnus Martynas 15, duktė Anastazija 6.

Patiko (0)

Rodyk draugams

Rašyk komentarą