Jonas Mockūnas (1917-1975)

2017-02-04 parašė alsa

Jono Mockūno - ateitininko, Australijos lietuvių kultūros veikėjo - gimimo šimtmečiui

Jonas Mockūnas gimė 1917 m. vasario 11 d. Vladimire, Rusijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo jo tėvai Kazimieras ir Ona Laurinavičiutė Mockūnai sugrįžo į Lietuvą, į Kauną, kur netrukus - 1920 metais - Kazimieras mirė.

Jonas užaugo Kaune, gyveno su našle motina Žaliakalnyje, Utenos g. 22. Nuo jaunų dienų draugavo su Ričardu Naku - būsimuoju Lietuvos jūrų karininku. Lankė Aušros berniukų gimnaziją, 1932 - 1936 metais Pavasario komercinę gimnaziją. Dalyvavo moksleivių ateitininkų bei pavasarininkų veikloje.


Kauno rajono pavasarininkų šventėje Raudondvaryje, 1934 m. rugpjūčio 19 d. Jonas Mockūnas - antroje eilėje pirmas iš dešinės.

Turėjo įvairių kultūrinių interesų ir gabumų. Antai, savaitraštis “Darbininkas” per kelis numerius skelbė didelę Jono Mockūno istorinę studiją “Napoleonas ir jo žygis per Lietuvą” (1937 m. Nr. 24 - 25, 27 - 31). Dainavo Darbo rūmų chore.

1937 m. buvo pašauktas karinės prievolės atlikti, vėliau dirbo Žaibo spaustuvėje buhalteriu. Per karą buvo Valstybinio malūnų ir kepyklų tresto buhalteris, 1944 metais pasitraukė į Vakarus.

1944 m. gale Jonas Mockūnas pasiekė Koburgą Vokietijoje, ten dirbo plieno fabrike. 1945 m. pradžioj jis susipažino su Brone Žaranskyte, anksčiau studijavusia filologiją Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1946 m. gegužę Dilingeno (Dillingen an der Donau) pabėgėlių stovykloje jie sukūrė šeimą. Iš ten Mockūnai ryžosi emigruoti į Australiją, ir 1948 m. sausio 13 d. paliko Brėmerhafeno uostą ir Europą.

1948 m. vasario 12 d. pasiekę Vakarų Australiją, Mockūnai su kitais lietuviais suorganizavo Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimą. Po to sekė nelengvas gyvenimas pereinamojoje stovykloje, prisitaikymas prie savotiško Australijos klimato ir eilė neįprastų darbų, kol pagaliau Mockūnai įsikūrė Adelaidėje. Ten Mockūnams gimė sūnus. Jonas dirbo konduktoriumi ir vairuotoju Adelaidės autobusų ir tramvajų treste, o Australijos lietuvių bendruomenėje jis aktyviai reiškėsi kaip visuomenininkas, kultūrininkas ir žurnalistas.

1949 m. sausio mėnesį Jonas Mockūnas buvo išrinktas pirmuoju Adelaidės Lietuvių Kultūros Draugijos valdybos pirmininku, vėliau dirbo Australijos Lietuvių Kultūros Fondo valdyboje, rašė straipsnius į Australijos Lietuvį, Mūsų Pastogę, Adelaidės Lietuvių Žinias ir kitur. Adelaidėje kaimynų tarpe buvo ir daugiau kultūrininkų - rašytojas Pulgis Andriušis, smuikininkas Pranas Matiukas, teisininkas ir žurnalistas Vladas Radzevičius


Jonas Mockūnas - Kristijono Donelaičio gimimo 250 metų sukakčiai skirtos popietės vedėjas. 1964 m. birželio 7 d., Adelaidės Lietuvių namai.

1971 - 1974 metais Jonas Mockūnas buvo Adelaidės choro Lituania administratorius (choro vadovė Genovaitė Vasiliauskienė).

Jonas Mockūnas mirė Adelaidėje 1975 m. kovo 7 d. Jo žmona Bronė Mockūnienė, žinoma Australijos lietuvių visuomenininkė, literatė ir dailininkė, mirė 2011 metais. Jos pelenų viena dalis liko Adelaidėje, šalia vyro Jono. Kita dalis - 2016 metais atvežta sūnaus Jono ir palaidota gimtosios Mosėdžio parapijos kapinėse Žaranskių šeimos kape.

© 2017 Jonas Mockūnas jun.

Priedas


Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos 1933 - 1934 mokslo metų penktokai. Viršutinėje eilėje antras iš dešinės - Jonas Mockūnas, žemėliau antras iš kairės - Kazys Rainys. Klasės draugo Leono Dainio nuotrauka.

Tos pačios nuotraukos reverse - parašai:

J. Mockūnas, J. Ribkevičius, St. Dobaitė, Iz. Bindokaitė, I. Arlauskaitė, K. Rainys, P. Andrejauskas, P. Čarkauskas, B. Galvičius, kiti - neįskaitomi.

Daugiau nuotraukų su Jonu Mockūnu iš jo moksleiviško gyvenimo tarpsnio:
Kauno moksleiviai ateitininkai 1931 - 1934 metų nuotraukose
1933 metų vasaris Mickevičiaus slėnyje
Bičiūno “Varnalėšos” Kaune 1933 metais
1933 metų “Gamtos draugo” ekskursija
Trijų ateitininkų žygis į Kauną
Kunigas Rankelė išvyksta į Kamajus


Jonas Mockūnas prie savo darbavietės - “Žaibo” spaustuvės.


Jonas Mockūnas svečiuose pas bičiulį Kazį Rainį (Kazys - dešinėje). Kaunas, 1942 m. spalis.


Dilingeno karo pabėgėlių stovyklos merginų kambario lietuvaitės, 1945 metai. Pirma iš kairės stovi Bronė Žaranskytė - būsimoji Mockūnienė.

Visos šio teksto ir jo priedo nuotraukos - iš Jono Mockūno archyvo.

© 2017 Res familiaris

Rodyk draugams

1937 metų misijos Renave

2017-01-14 parašė alsa


Renavas, 1937 metų birželio 5 d. Iš kairės: Renavo klebonas kun. Juozas Dakinevičius - Daknys, neatpažinta moteris, Aleksandras Sakas (kitoje nuotraukos pusėje jo parašyta: Prisiminimui žalios, puikios ir ramios Renavos).

Gražus, gontais dengtas pastatas - turbūt klebonija. Kunigui Juozui Dakinevičiui - paskutinieji jo darbo mėnesiai Renave, kur nuo 1931 metų klebonaudamas baigė užtrukusią naujos Renavo bažnyčios statybą. Klebonija - taip pat nauja, pastatyta iš išardytos senosios bažnyčios medienos. 1937 metų rugsėjį kun. Juozas Dakinevičius buvo paskirtas Laukžemės klebonu.

Žinių apie 1937 metais suruoštas misijas Renave kol kas nepavyko rasti. “Darbininkas“, kurio redakcijoje tuomet dirbo Aleksandras Sakas, birželio 19 dienos numeryje spausdino jo rašinį “Kaip gyvena dvaro kumečiai”. Nors pavadinimas neminimas, bet iš visko galima spėti, kad tai - Renavo dvaras:

Žemaičių krašto dvaras. 300 ha žemės. Rūmai tušti. Ponia grafienė gyvena Lenkijoj. Čia tik jos įgaliotinis. Buvęs didingas parkas jau apleistas. Aplink dvarą - kumetynai. Gyvena 14 kumečių šeimų, dirba nuo saulės užtekėjimo iki laidos.

Neįvardintoji grafienė - Stanislava Mielžynska. Toliau aprašomas kumečių išnaudojimas, pasibaisėtinos jų buities sąlygos, dvasinio gyvenimo skurdas. Klebonas bandąs varguolius užtarti, bet bedieviui grafienės įgaliotiniui kumečių gerovė nerūpinti. Užtat keliems komunistų agentams esanti puiki dirva liežuviais “darbuotis”.

Post scriptum
Renave vasaras pas savo mamą praleisdavo Aleksandro pažįstamas ateitininkas Hermenehildas Žvirzdinas, Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivis. Be abejo, tą vasarą jis taip pat buvo Renave. Rudenį Hermenehildas tęsė mokslus jau Telšių gimnazijoje, o po ketverių metų Rainių miškelyje jį nukankino nuo vokiečių sprunkantys sovietų kareivos ir Telšių enkavėdistai.

© 2017 Aleksandras Sakas jun.

Rodyk draugams

1933 metų Sekminės

2016-12-04 parašė alsa

1933 metais Sekminės buvo švenčiamos birželio 4 dieną. Kauno moksleiviai ateitininkai, sėdę į berželiais papuoštą garlaivį, nupūškavo juo prieš srovę į Pažaislį.

Vadovais buvo kunigai Kazimieras Žitkus ir Kazimieras Rankelė.

Fotografavo Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos moksleivis Leonas Dainys. Tris šios Sekminių išvykos nuotraukas išsaugojo Kauno moksleiviai ateitininkai Jonas Mockūnas (dvi pirmosios šio straipsnelio nuotraukos) ir Aleksandras Sakas (trečioji).


Iškylaujančių ateitininkų garlaivis Nemune per 1933 metų Sekmines.

Iš eilėraštukų apie šią šventę (”Samtis“, 1933, Nr.7-8) šiek tiek žinome, ką tąkart veikė iškylautojai: išklausė pamaldas Pažaislio bažnyčioje, apsilankė moterų vienuolyne, kur buvo pavaišinti pienu. Paskui laiką leido pušyno slėnyje.


Iškylaujančių ateitininkų grupelė Pažaislio pušyne per 1933 metų Sekmines. Priekyje išsitiesęs Aleksandras Sakas, sėdinčiųjų eilėje iš kairės: pirmas - Jonas Dainauskas, antras - Jonas Bastakys, penktas - kun. Kazimieras Rankelė, šeštas - kun. Kazimieras Žitkus, septintas - Kazys Naseckas. Viršutinėje eilėje trečias iš dešinės - studentas Adolfas Damušis.

Pažaislio pušyne dainavo, šoko valsus, polkas ir suktinį. Dienai baigiantis, grįžti į miestą niekas dar nenorėjo - kam atgal į katakombas? Garlaivyje vėl šoko, bet jau tango ir fokstrotą. Buvo ir ratelis, kurį vedė raudona kepurė (Adolfas Damušis?). Gitara grojo Kauno aukštesniosios technikos mokyklos moksleiviai.


Iškylaujančių ateitininkų grupelė garlaivio denyje per 1933 metų Sekmines. Viršutinėje eilėje antras iš dešinės - Jonas Dainauskas. Pranas Rinkevičius - kairiau centro (su akiniais). Apačioje dešinysis - Aleksandras Sakas (tai jo prierašas: Buvo gera, bet ir pešė mergužėlės).

Vakarop garlaivis visus išlaipino Kaune, prie Žaliojo tilto.

© 2016 Aleksandras Sakas jun.

Rodyk draugams

Pranas Dabrega (1907-1964)

2016-10-23 parašė alsa

Pranas gimė 1907 metais Šeduikių kaimo ūkininkų Jono ir Anastazijos Augulytės Dabregų šeimoje. Svėdasų bažnyčios metrikų knygoje Prano gimimas neužregistruotas - galbūt krikštytas Kamajuose, savo mamos gimtosios parapijos bažnyčioje.

Buvo ketvirtas vaikas šeimoje, po jo gimė dar du. Broliukas Petras neišgyveno, tad augo penkiese.

Kai mirė tėvas Jonas Dabrega, Pranukas buvo devynerių. Už nuopelnus statant Duokiškio bažnyčią tėvelį palaidojo jos šventoriuje. Mamai Anastazijai Dabregienei ūkyje pirmąja pagalbininke liko vyriausioji - keturiolikmetė - dukra Onutė.

Pranukas lankė pradžios mokyklą (turbūt Duokiškyje), baigė jos keturias klases.

Vienus darbus keitė kiti nesibaigiantys kaimo darbai, o laikas bėgo. Išaugęs į vyrus Pranas atliko karo tarnybą pėstininkų pulke, dislokuotame Kauno Aukštojoje Panemunėje. Tarnybą baigė jaunesniojo puskarininkio laipsniu.


Pranas Dabrega Lietuvos kariuomenėje, 1929 - 1930 metai

Iki karo vesti nespėjo. Vokiečių okupacijos metu palaidojęs mamą, ūkininkavo kartu su seserimi Kazyte (seserys Ona ir Teresė jau buvo iš namų ištekėjusios, o brolis Kazys, bevaikio dėdės Kazimiero Augulio įsūnytas, gyveno mamos tėviškėje Gaveikiuose). Nuo 1943 metų Dabregų ūkyje Šeduikiuose laikėsi ir dirbo dvi rusės, motina ir dukra, vokiečių išvežtos iš pafrontėje atsidūrusių jų namų Leningrado srityje.

1944 metų liepą rusai “išvadavo” Šeduikių kaimą. Maždaug po pusantro mėnesio buvo paskelbta mobilizacija į jų kariuomenę. Sesers Kazytės mylimam kaimynui Feliksui Paršiukui reikėjo eiti karan. Vengdamas to, jis pradėjo slapstytis tai pas savo brolį Praną Paršiuką, tai pas Dabregas ar dar kur nors. Kai 1944 metų rudenį Šeduikiuose susidarė ginkluotas partizanų būrys, prie jo prisijungė ir Feliksas. Jis, po to ir kiti partizanai, dažnai lankydavosi pas Praną Dabregą, prabūdami čia porą trejetą dienų.

1946 metų spalį kareiviai aptiko partizanų bunkerį. Susišaudymo metu žuvo Feliksas Paršiukas ir dar du partizanai. Stribai jų kūnus išvežė ir užkasė pamiškėje prie Svėdasų.

Po kelių dienų žuvusių partizanų artimieji palaikus pavogė ir palaidojo kaip dera kapinėse. Nors tame dalyvavo daugelis Šeduikių kaimo žmonių (be abejo, ir sužadėtinio netekusi Kazytė Dabregaitė) apie partizanų perlaidojimą rusų saugumiečiai sužinojo tik po poros metų.

1947 metais Prano sveikata sušlubavo. Pasigydęs Kaune, į kaimą grįžti nebenorėjo. Atsisakė savo žemės - ji buvo atiduota “kvartirantėms” rusėms. Kazytė liko savo namų viename gale ir vertėsi siuvėjos amatu, siūdama aplinkiniuose kaimuose. Partizanai naujųjų šeimininkių rusių nelietė, tik liepė derliumi dalintis su buvusiais savininkais.


Dabregynė 1956 metais, sumažėjusi bemaž perpus (dalį pirkios sienojų iš lagerio grįžusi Kazytė panaudojo sunaikinto tvarto statybai)

Pranas Dabrega apsigyveno Panevėžyje, įsitaisė ten cukraus fabrike sezoniniu darbininku.

1948 metų vasaros gale partizanai apiplėšė Panemunėlio kooperatyvą ir pieninę. Pranas kaip tik buvo parvažiavęs į Šeduikius paviešėti - cukraus fabrike tuo metu nebuvo darbo. Partizanas Kazys Indrelė pasiūlė Pranui už 500 rublių paimti vieną dėžę pagrobto sviesto. Kazytė sviestą supakavo lagaminan, Pranas jį nuvežė į Kauną ir sėkmingai pardavė. Partizanams tuo pačiu parvežė penkis šimtus užprašytų papirosų “Kazbek”, kurių Kaune buvo galima gauti juodojoje rinkoje.

1948 metų gruodį pas Prano pusbrolį Joną Dabregą Šeduikiuose kareiviai ir stribai užklupo būrį partizanų. Daug jų (septyni jauni vyrai) žuvo, kiti pabėgo. Prasidėjo kaimo gyventojų suėmimai ir tardymai. Buvo suimta ir Prano sesuo Kazytė Dabregaitė. Jos namuose rado slėptuvę su partizanų laikraščiais ir atsišaukimais. Prisikasė ir iki Prano Panevėžyje. Jis buvo suimtas 1949 metų sausio 18 dieną.

Laikytas Panevėžio kalėjime. Tardymas truko du mėnesius. Pranas kaltintas partizanus slėpęs ir maitinęs, dalyvavęs jų palaikų slaptame palaidojime, padėjęs realizuoti pagrobtą sviestą, saugojęs “antitarybinę literatūrą”. 1949 metų kovo 19 dieną kaltinamoji išvada buvo pasirašyta ir byla Nr. 15490 perduota “troikai” (MGB ypatingajam pasitarimui), kuri skyrė bausmę - 10 metų laisvės atėmimo. Tiek pat gavo Prano sesuo Kazytė, nuteista kiek vėliau - balandžio 11 dieną - kartu su kitais devyniais Šeduikių kaimynais.

Pranas Dabrega kalėjo Taišeto Ozernyj lageryje (Irkutsko sr.). Visų 10 metų neišbuvo. Paleistas pora metų anksčiau - 1956 metų birželio 7 dieną.


Pranas Dabrega (kairėje) po lagerio su seserimi Terese Zobarskiene ir sūnėnu Jonu Bernotu

Iš lagerio grįžęs, gyveno Šiauliuose pas sūnėną Joną Bernotą, ten vedė Janiną Budreikaitę iš Svėdasų seniūnijos Gykių kaimo. Paskui su žmona persikėlė į Anykščius. Nė šešiasdešimties nesulaukęs, mirė 1964 metais. Palaidotas Anykščiuose. Vaikų neturėjo.

© 2016 Aleksandras Sakas

Rodyk draugams

Trijų ateitininkų žygis į Kauną

2016-10-05 parašė alsa

1933 metų “Gamtos draugo” ekskursijos dalyviai iš pajūrio grįžo į Kauną traukiniu - kas nuo Kretingos, kas nuo Plungės. Tačiau trims draugams ateitininkams tokia kelionės pabaiga pasirodė pernelyg paprasta, ir jie iš Plungės į Kauną išėjo pėsčiomis.

Pranas Rinkevičius, Kauno moksleivių ateitininkų humoristiniame laikraštėlyje “Samtis” (1933 m. Nr. 9) aprašydamas prabėgusios vasaros malonumus, sueiliavo taip:

Riča, Dainius, Šachmataitis
Glostė dygstančias barzdaites,
Kai nuo Plungės ligi Kauno
Pėsti nešė savo kaulus.

Riča - tai Ričardas Nakas iš Kauno “Aušros” berniukų gimnazijos, Dainius - Leonas Dainys, Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos moksleivis ir fotografas, o Šachmataitis - Jonas Mockūnas, Leono bendramokslis, keturias žygio nuotraukas išsaugojęs daug ilgesnėje savo kelionėje per Vokietijos karo pabėgėlių stovyklas iki pat Australijos.

Gal tų nuotraukų buvo ir daugiau, gal ne - Leonas fotografavo per visą “Gamtos draugo” ekskursiją, todėl žygiui galėjo pritrūkti brangių fotojuostų. (Leono Dainio fotodarbų archyvas per karą pražuvo, o čia dedamos nuotraukos su leidimu jas paskelbti gautos iš Jono Mockūno sūnaus Jono).

Taigi, 1933 metų liepos 12 dieną nusipaveikslavę su “Gamtos Draugo” ekskursantais Plungėje prie Oginskių rūmų, Jonas ir Ričardas su kuprinėmis ant pečių, o Leonas su fotoaparatu ir portfeliuku rankose patraukė vieškeliais per žemaičių kalvas ir daubas Telšių kryptimi.

Žygio nuotykių, kaip ir maršruto, niekas neužrašė. Gerai, kad kiekvienos nuotraukos reverse Jonas Mockūnas pažymėjo, kurioje vietoje ir kada fotografuota. Todėl daugmaž žinome, kad trys draugai pirmąją savaitę ėjo ne pačiu trumpiausiu keliu. Jiems rūpėjo kuo daugiau gimtojo krašto pamatyti ir kuo geriau jį pažinti.


Džiugo kalnas, Telšių aps. ir valsč. Aplankyta 1933-VII-15 d. Iš kairės: Leonas Dainys, Jonas Mockūnas, Ričardas Nakas. Jonas ir Ričardas - basi, o Leono, stovinčio pakelės žolėje, pėdų neįžiūrėti.

Liepos 17 dieną Lietuvą pasiekė žinia apie tragišką “Lituanicos” skrydžio baigtį. Keliautojai ją išgirdo pakeliui - turbūt Luokėje - iš klebono (taip tėvelį pasakojus prisiminė Leono Dainio dukra Regina).


Šatrijos kalnas. Aplankyta 1933-VII-18 d.


Ant Šatrijos kalno. Aplankyta 1933-VII-18 d.

Fotografavosi prie sargybos palapinės. Ką ten reikėjo saugoti - gal medinį bokštą? Iš kairės: sargybinis, Ričardas Nakas, Leonas Dainys, Jonas Mockūnas.

Keliautojai nuo Šatrijos pasuko piečiau, link Pašilės. Iš ten - paskutinė išlikusi žygio fotografija.


Prie koplytėlės Pašilės parapijoje. Aplankyta 1933-VII-20 d.

Po kelių dienų žygis baigėsi Kaune. O didžioji kelionė tęsėsi… Iš kairės:

Ričardas Nakas, Lietuvos jūrų karininkas, rezistentas, nacių ir sovietų kalinys, žuvęs 1963 metais. Palaidotas Akmenėje.

Leonas Dainys, melioracijos inžinierius, miręs 1984 metais. Palaidotas Anykščiuose.

Jonas Mockūnas, pasitraukęs į Vakarus, miręs Australijoje 1975 metais.

© 2016 Aleksandras Sakas

Rodyk draugams

Lietuvos jūrų karininkas Ričardas Nakas

2016-09-03 parašė alsa

Ričardo Nako - ateitininko, Lietuvos jūrų karininko, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvio - gimimo šimtmečiui

Ričardas Bernardas Nakas gimė 1916 m. liepos 31 d. Latvijoje, Mintaujoje (dab. Jelgava), vargonininko šeimoje. Nuo 1927 metų mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, dalyvavo tautininkų valdžios uždraustoje moksleivių ateitininkų veikloje.

Tuo metu nepaklusę draudimui moksleiviai šalinti iš gimnazijų, o jų vadovai baudžiami (pavyzdžiui, profesorius Pranas Dovydaitis 1932 metais pusantro mėnesio kalintas), tačiau ateitininkai būrėsi ir toliau dirbo už mokyklų sienų. Išvykos, ekskursijos buvo mėgstamas ir sykiu mažiau rizikingas jų veiklos būdas.

Prof. Prano Dovydaičio leisto žurnalo “Gamtos Draugas” organizuojamų ekskursijų metu Lietuvos mokyklų ateitininkai plaukdavo laivu iš Kauno iki Klaipėdos ir prie jūros praleisdavo keletą dienų. Ričardas Nakas buvo 1933 metų tokios kelionės dalyviu. Tąmet moksleiviai klausėsi paskaitų, dalyvavo intelektualiuose pokalbiuose su savo vadovais prof. Pranu Dovydaičiu, kunigu ir poetu Kazimieru Žitkumi, filosofijos daktaru ir katalikiškos darbininkijos organizatoriumi Kazimieru Ambrozaičiu, aplankė Mažosios Lietuvos patriarchą Martyną Jankų.


Kauno moksleiviai ateitininkai su savo vadovu prof. Pranu Dovydaičiu per “Gamtos draugo” ekskursiją ant Šventosios uosto pietinio molo galo 1933 m. liepos 9 d. Ričardas Nakas - dešinėje žemėliau, ant akmenų. Profesorius - sėdinčiųjų centre, jo eilėje trečias iš kairės - Jonas Mockūnas, išsaugojęs šią nuotrauką. Tarp stovinčiųjų dešinėje - Pranas Rinkevičius (tamsiu kostiumu). Fotografas - moksleivis Leonas Dainys.

Šią 1933 metų ekskursiją, kuri baigėsi Plungėje, trys draugai ateitininkai - Ričardas Nakas, Leonas Dainys, Jonas Mockūnas - pratęsė pėsčiomis per Žemaitiją iki pat Kauno. Pakeliui Luokėje, 1933 metų liepos 17 dieną, vietos klebonas jiems pranešė liūdną žinią, sukrėtusią visą Lietuvą…

1935 m. baigęs gimnaziją, Ričardas Nakas studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete. 1936 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1937 m. baigė Karo mokyklą, pėstininkų jaunesniojo leitenanto laipsniu paleistas į atsargą.

1937 m. pabaigoje Lietuvos Krašto apsaugos ministerija paskelbė konkursą norintiems studijuoti Prancūzijos karinio laivyno mokyklose. Ričardas Nakas, kaip geriausiai išlaikęs atrankos egzaminus (prancūzų kalba, istorija, geografija, matematika, mechanika, fizika), 1938 m. vasarą su Krašto apsaugos ministerijos stipendija buvo pasiųstas į jūrų karo mokyklą Ecole Navale Breste, Prancūzijoje.


Ričardas Nakas Breste su Ecole Navale aspiranto uniforma, 1938 - 1939 metai.

Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, Ričardas Nakas grįžo į Lietuvą. 1940 m. vasario 16 d. jam buvo suteiktas jaunesniojo jūrų leitenanto laipsnis ir jis pradėjo navigacijos karininko tarnybą mokomajame karo laive „Prezidentas Smetona“ Šventosios uoste.


“Prezidento Smetonos” įgula, laivui bazuojantis Šventosios uoste, 1939 - 1940 metai. Centre stovi trys karininkai. Dešinysis jų - jaunesnysis jūrų leitenantas Ričardas Nakas.

Ričardas Nakas laisvai kalbėjo prancūziškai, gerai mokėjo anglų, rusų kalbas. Ėmėsi tvarkyti lietuviškąją jūreivystės terminiją, kurios naujai jūrinei valstybei verkiant reikėjo. Nuveikė nemažai, tačiau savo jūreivystės terminų žodyno išleisti nespėjo - dvi tironiškų režimų valstybės pradėjo Europos “teritorinius pertvarkymus”, atnešusius jų pačių ir niekuo dėtoms kaimyninėms tautoms daugybę nelaimių.

1940 m. liepą, sovietiniams okupantams išformuojant karo laivo (jau pervadinto “Pirmūno” vardu) įgulą, trys karininkai - kapitonas leitenantas Povilas Labanauskas, leitenantas Vytautas Kuizinas ir jaunesnysis leitenantas Ričardas Nakas - nepakluso okupacinės vadovybės įsakymui evakuotis į krantą, nedidele burine jachta prasmuko iš saugomo uosto į jūrą ir pasiekė Klaipėdą, čia buvo vokiečių internuoti.

Vokiečiams užėmus Lietuvą, Ričardas Nakas grįžo į tėvynę (dr. G. Surgailio knygoje “Lietuvos karinis laivynas 1935 - 1940″ parašyta - emigravo į Švediją; tikimės, kad vėlesniuose leidimuose klaida bus ištaisyta). Kaune įsijungė į antinacinę rezistenciją, buvo Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) narys.

1942 m. vedė našlę Ireną Racevičiūtę - Darčkienę. 1943 m. rugpjūčio pradžioje gestapas Naką su kitais šešiais LLKS spaudos leidėjais (Vladu Bakūnu, Kaziu Brazausku, Jonu Grudzinsku, Stepu Malinausku, Vladu Ramanausku ir Zigmu Zubriu) suėmė. Kalino Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Įkalčių nesurinkęs, gestapas Ričardą Naką po pusmečio paleido (ne visiems taip pasisekė - kai kurie pateko į Dachau mirties stovyklą).


Nacių kaliniai Kauno sunkiųjų darbų kalėjime 1943 m. lapkričio 7 d. (šimtąją kalinimo dieną). Iš kairės pirmoje eilėje: dr. Vladas Ramanauskas, kap. Daukša, Ramonaitis, inž. Jonas Grudzinskas, antroje eilėje: Ričardas Nakas, Vladas Bakūnas, Kazys Brazauskas. Kopija iš Čikagoje 1983 m. išleistos knygos “Laisvės besiekiant“, atsiųsta Ričardo Nako sūnaus Algimanto.

Artėjant antrai sovietų okupacijai, Nakas su nėščia žmona ir kūdikiu sūnumi traukėsi iš Lietuvos, bet dėl žmonos būklės turėjo grįžti. Prisidengęs žmonos pirmojo vyro Darčkaus pavarde, įsidarbino Kauno meteorologijos stotyje.

Nuo 1944 m. birželio buvo Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys. Platino antisovietinę literatūrą, gamino antspaudus ir štampus fiktyviems dokumentams, kuriais aprūpindavo besislapstančius bendražygius. 1945 m. sausį sovietinis saugumas Ričardą Naką - Darčkų susekė ir suėmė.

Po žiaurių tardymų Ričardą Naką 1945 m. rugpiūtį karinis tribunolas nuteisė už antitarybinę veiklą dešimčiai metų. Kalėjo Vorkutlage, paskui Minlage (Komių ATSR). Kartu su juo kentę žmonės pasakojo, kad ir nelaisvėje Ričardas Nakas išliko Lietuvos patriotu, dalyvavo lagerių sukilimuose.

Irena Nakienė su vaikais Algimantu ir Audrone tremties išvengė, palikusi namus ir ilgai slapstydamasi pas mielaširdingus žmones.

Ričardas Nakas po dešimties kalinimo metų laisvės neatgavo - liko tremtyje toje pačioje Komijoje, Kožvos gyvenvietėje.

Per bado, šalčio ir sekinančio darbo lageryje metus buvo visiškai praradęs sveikatą, sužalotu veidu, pažeistais kalbos padargais. Toks Ričardas Nakas 1958 m. grįžo į Lietuvą. Buvo apgyvendintas Akmenės invalidų namuose. Jam tebuvo vos šiek tiek virš keturiasdešimties…

Žuvo 1963 m. sausio 27 d. tamsoje partrenktas sunkvežimio. Palaidotas Akmenėje.

Ričardo Nako palikimas - pirmasis lietuviškų jūrinių terminų žodynas “Jūriniai įvardai”. Žodyną papildė ir 1992 m. išleido buriuotojas Bronys Stundžia.

© 2016 Aleksandras Sakas

Šaltiniai:

1. Gintautas Surgailis, Lietuvos karinis laivynas 1935 - 1940, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Vilnius, 2003.

2. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918 - 1958, V tomas, Vilnius, 2005.

Rodyk draugams

Šaulių šventė Šiaudinėje 1938 metais

2016-08-23 parašė alsa

Mano tetos Julija ir Marytė Sakaitės, 1944 metais karo fronto netikėtai atskirtos nuo tėvų, namo nebegrįžo. Visi jų asmeniniai daiktai, taip pat ir fotografijos, liko pas tėvus Domininką ir Mortą Sakus Papilėje.

Viena nuotrauka iš Julijos Sakaitės paliktųjų:


Kitoje nuotraukos pusėje Julijos Sakaitės užrašyta: 1938 m. Šiaudinės Šaulių Būrio Vėliavos šventinimas.

Šiaudinė - kaimelis už dešimties kilometrų į vakarus nuo Papilės. Ankstyvas ruduo, 1938 metų rugsėjo 4 diena. Šią datą ir kitas įvykio detales sužinome iš Lietuvos šaulių sąjungos savaitinio žurnalo “Trimitas” (1938 m. Nr. 37, 902 pusl.).

Tą dieną čia buvo šventinama ne tik Šiaudinės, bet ir Tryškių šaulių būrio vėliava. Atvyko svečių: Papilės šaulių vyrų ir moterų būriai, taip pat Dabikinės (netoli Akmenės) šaulių būrys. Nuotraukoje neįžiūrėti, bet Papilės šaulių moterų gretoje turėtų stovėti ir Julija Sakaitė, o su Papilės šauliais vyrais - jos tėvelis Domininkas Sakas bei sesers vyras Artūras Knašas (abu po karo už šauliavimą atsėdėję sovietiniuose lageriuose).

Šiaudinės filialistas kun. Vladislovas Venclauskas pašventino abi vėliavas ir pasakė pamokslą. Šiaudinės šauliams ta proga buvo įteikti visuomenės suaukoti ginklai - 5 šautuvai ir dujokaukė (du šautuvus nupirko gretimo Kairiškių kartono fabriko savininkas inž. Vladas Sirutavičius).

Po kalbų iškilmės užbaigtos jaukiais užkandžiais Šiaudinės pradžios mokykloje, kur Papilės moterų būrio šaulės pašoko tautiškų šokių.

© 2016 Aleksandras Sakas

Priedas - dvi nuotraukos, perfotografuotos iš monografijos “Papilė” pirmojo tomo (Lietuvos valsčiai, “Versmės” leid., Vilnius, 2004 m., 912 ir 904 pusl.).


Papilės šaulių moterų būrys apie 1935 metus. Iš kairės: pirmoje eilėje trečia - Vladislava Levinskaitė, ketvirta - būrio vadė Marija? Pilionienė, antroje eilėje antra - Julija Sakaitė. A. Atkočiūno nuotrauka (iš Irenos Levinskaitės - Katkienės albumo).


Papilės šaulių sąjungos choras, 1936 metai. Iš kairės pirmoje eilėje: Švažas, Kostas Paniuškis, Julija Paunksnienė, X, Vincas Sakas, Budrys; antroje eilėje: Benedikta Čerapaitė, Julija Sakaitė, Stefanija Būdavaitė, Skerstonaitė, Uršulė Šležaitė, Julija Skiriutė, Zosė Dimavičiūtė, X, Vacys Danauskis; trečioje eilėje: Stasė Vasiliauskaitė, Bronė Borusaitė, Kazys Sutkus, Vladislava Levinskaitė, Jadvyga Sutkutė, Stasė Kaulavičiūtė, Elena Šležaitė; ketvirtoje eilėje: Ežerskis, Noreikis, Vladas Mačius, Čupkovas, Andrėjaitis, Čupkovas, Vildžiūnas, Bronė Šėškaitė, Vincas Jagėla, Alfonsas Vingras, Vladas Gerasimavičius, Boleslovas Leščinskis, Vitalijus Čupkovas. Nuotrauka Stefanijos Būdavaitės - Rakštikienės dovanota Simono Daukanto muziejui Papilėje.

Rodyk draugams

1933 metų vasaris Mickevičiaus slėnyje

2016-08-17 parašė alsa

1933 metų vasario 26 diena buvo sekmadienis. Prie Ateitininkų rūmų rinkosi Kauno moksleiviai ateitininkai


Ateitininkų rūmų kiemas 1933 metų vasario 26 dieną. Kauno “Pavasario” komercinės gimnazijos moksleivio Leono Dainio nuotrauka.

Gerbiamo ir mylimo kunigo Kazimiero Žitkaus lydimi, visi žygiavo į Adomo Mickevičiaus slėnį, o ten ant sniego (prisidūkę?) vėl fotografavosi… Ne visų nuotraukų autorystė pažymėta Leono Dainio spaudu, bet kito fotografo tąkart turbūt nebuvo:


Kun. Kazimieras Žitkus – viršutinėje eilėje skrybėlėtas. Tos pačios eilės kairiajame krašte - Jonas Mockūnas. Priekyje pirmasis iš kairės su uniformine kepuraite – Leonas Dainys, toliau į dešinę - Aleksandras Sakas (su šviesia kepure), Kazys Naseckas (su skrybėle). Antrosios eilės dešinėje - Jonas Bastakys.

Dar kelios nuotraukos tą pačią dieną ir toje pačioje Adomo Mickevičiaus slėnio vietoje:


Kitoje nuotraukos pusėje – dedikacija (Aleksui – mūsų vadui. Nenuoramų žygiui prisiminti. 1933.II.26.) su kunigo ir poeto Kazimiero Žitkaus parašu:

Ir šios nuotraukos kitoje pusėje – kun. Kazimiero Žitkaus dedikacija:


Aleksui Žemaitėliui. Kaziukas mergaičių nelaisvėje. 1933.II.26. “Belaisvis” - Kazys Naseckas.


Skėtį bus paskolinusios mergaitės, nors jų šioje nuotraukoje nėra.


Prie atodangos, kurių per slėnį tekančio Girstupio šlaituose buvo ne viena.


Ir prie seno ąžuolo - visi labai rimti. Gal sušalę ar nuliūdę, kad laikas linksmybėms baigėsi.

© 2016 Aleksandras Sakas jun.

Rodyk draugams

Šeduikių kaimo žmonės iš 1833 metų inventoriaus

2016-06-03 parašė alsa

Trečiasis tekstas Šeduikių kaimo praeities tema. Du pirmieji - “Šeduikių kaimas XVIII amžiaus antroje pusėje” ir “Šeduikių kaimo žmonės iš 1809 metų inventoriaus“.

1831 metais atsitiko tai, kas šeduikiškiams turėjo sukelti daug nerimo - sukilimas ir choleros epidemija. Užpalių dvaro, kuriam priklausė Šeduikių kaimas, savininkai Sapiegos aktyviai dalyvavo sukilime, tačiau kažin, ar šeduikiečiai ėjo kovon, nebent kas iš bajorų Šeduikių.

Nežinome, ar kita nelaimė - cholera - palietė Šeduikių kaimą, nes to laikotarpio mirties metrikų knygų neturime. Gretimos Kamajų parapijos šaltiniai rodo, kad epidemija buvo šį kraštą pasiekusi, tačiau ne kiekvieną kaimą. Kamajų parapijoje nuo 1831 metų birželio 12 dienos per pusantro mėnesio nuo choleros mirė 40 žmonių. Smarkiausiai giltinė nušienavo Taraldžių kaimą - 24 mirtys. O, štai, šalia Šeduikių - Mikniūnuose - mirusių nuo choleros nebuvo. Epidemija Kamajų parapijoje baigėsi liepos 23 dieną keturių taraldiškių mirtimi (pavienis toks atvejis dar užrašytas rugpjūčio 18 dieną Roblių kaime).

Po sukilimo caro valdžia iš Sapiegų Užpalių dvarą atėmė. 1833 metais dvaras ir jo valdos, tarp jų ir Šeduikių kaimas, buvo inventorizuoti.

1833 metų Užpalių dvaro inventorius rašytas rusiškai. Ūkiai vadinami nebe dūmais, o kiemais, ir kiemų šeimininkai suskirstyti į tris kategorijas: огульники (ieškau lietuviško termino), тяглые (činšą mokėję lažiniai valstiečiai) ir кутники (kumečiai?).

Inventoriuje - Mikėnų vaitystės Šeduikių kaimo 10 kiemų su 78 gyventojais (41 vyriška ir 37 moteriškos “sielos”). Bendras naudmenų (ariamos žemės, pievų ir miško) plotas - 15 su puse valakų.

Septynių kiemų šeimininkai - lažiniai valstiečiai (Vincentas Pajėda, Juozapas Dabrega, Jonas Dabrega, Juozapas Drūsis, Mykolas Parcinauskas, Rapolas Urbonavičius, Juozapas Paršiukas). Jiems uždėtas metinis činšas - vidutiniškai 33 sidabro rubliai (mažiausiai mokėjo Juozapas Dabrega - 27 rub. 92 kap., Rapolas Urbonavičius daugiausia - 38 rub. 15 kap.). Negana to, kiekvienas tų septynių kiemų turėjo tokių prievolių dvarui: 2 dienos per savaitę lažo, 6 gvoltai per metus, 1 padvada (arklys su vežimu) kartą metuose į Rygą - prievolė, kuri trukdavo iki 20 dienų. Trobesių būklė: trijų kiemų - gera, trijų - vidutinė, vieno (Juozapo Paršiuko) - bloga. Darbinių gyvulių visi kiemai turėjo po 2 arklius ir nuo 2 iki 4 jaučių, taigi, skurstančių nebuvo, tačiau karvių laikė tik po vieną.

Aštuntojo kiemo šeimininkas - bajoras Šeduikis (vardas nenurodytas) - buvo огульник. Šio kiemo žmonių bei naminių gyvulių ir prievolių grafos tuščios, šeimynos sąrašo nėra. Žemės valdė ne daugiau kaip kaimynai (1 valaką ir 26 su trupučiu margų), bet metinį činšą mokėjo gerokai didesnį - net 53 sidabro rublius ir 46 su puse kapeikos. Vietoje trobesių būklės įvertinimo - pastaba “Сiя пустошъ причислена къ оброчнымъ статямъ“. Išversti nelengva, prasmė maždaug tokia - ši dykvietė? priskirta nuomos mokesčių straipsniams (viena iš termino оброк reikšmių - valstybinės žemės nuomos mokestis).

Likę du kiemai - kumečių Vincento Janulionio, anksčiau turėjusio savo ūkį, ir Jokūbo Buroko. Šiedu bežemiai činšo nemokėjo, lažo ir kitų prievolių dvarui neturėjo. Gal dėl to, kad buvo bajoro Šeduikio žmonės? Jų nė trobesių būklė nevertinta, tačiau šeimų nariai surašyti.

Ir šiek tiek apie kiekvieną ta tvarka, kaip jie surašyti inventoriuje (regis, ne bet kaip, o iš pietų einant ūlyčia link Mikniūnų):

Vincentas Pajėda - Jono Pajėdos sūnus iš pirmosios santuokos, gimęs 1792 metais. Buvo penkiolikos, kai mirė jo mama. Tėvas vedė antrą kartą. Po tėvo mirties perėmęs ūkį, gyveno su pamote ir broliais bei seserimis iš antrosios tėvo santuokos. Vedęs kaimyno Jurgio dukrą Karoliną Dabregaitę, iki 1833 metų susilaukė keturių vaikų (inventoriuje likę tik du - sūnus ir dukra).

Juozapas Dabrega, Juozapo sūnus - šio teksto autoriaus proprosenelis, jam skirtas atskiras straipsnelis.

Jonas Dabrega, Jurgio sūnus - mūsų Juozapo Dabregos kažkurios eilės pusbrolis, gimęs apie 1800 metus. Jo žmona - Elžbieta Vigėlytė. Šiai porai iki 1833 metų gimė keturios dukros ir du sūnūs (ne visi išgyveno, inventoriuje - trys dukros ir sūnus Justinas).

Juozapas Drūsis - Agotos Vanagaitės vyras, kuriam kažkaip atiteko Martyno ir Anastazijos Janulių ūkis. Šių Janulių dukra Barbora buvo ištekėjusi už našlio Drūsio, bet ne Juozapo, o Jono. Jonui ir Barborai Drūsiams 1832 metų birželį gimė dukra, tačiau kitąmet sudarytame inventoriuje neberandame nei buvusio šeimininko Martyno Janulio, nei jo žento Jono Drūsio šeimų. Jų vietoje - Juozapas ir Agota Drūsiai su vaikeliu ir giminaičiu Kazimieru, samdantys darbininką, dvi mergas ir piemenę.

Mykolas Parcinauskas - apie 1822 metus vedęs Uršulę Dabregaitę (ko gero, tik po santuokos atsiradęs Šeduikiuose). Uršulę spėju buvus aukščiau minimo Jono Dabregos seserimi. Mykolas ir Uršulė Parcinauskai iki 1833 metų susilaukė penkių vaikų, bet inventoriuje likusios tik trys jų dukros. Parcinauskai buvo perėmę Vincento ir Rozalijos Janulių ūkį (tai nurodyta ankstesniame inventoriuje), o pastarieji su dviem sūnumis 1833 metais inventorizuoti kaip bajoro Šedukio kumečiai.

Rapolas Urbonavičius - Urbonavičiai Šeduikiuose pasirodė po kaimyno Jono Pajėdos pirmosios santuokos su Urbonavičiūte, tai buvo dar iki 1792 metų. Kada čia apsigyveno Rapolas Urbonavičius, nežinome. 1816 metais jis paminėtas kaip Jono Pajėdos dukros krikštatėvis. 1827 ir 1832 metais Šeduikiuose jam ir jo žmonai Kotrynai Vanagaitei gimė sūnūs Kiprijonas ir Zigmantas. Vaikų Rapolas Urbonavičius turėjo ne mažiau penkių, bet kiti buvo gimę ne Šeduikiuose. Nežinome, ar visų jų motina buvo Kotryna Vanagaitė (inventoriuje ir vienąkart metrikų knygoje ji pavadinta Karolina). Kartu su Rapolu gyveno ir ūkyje dirbo jaunesnis, 1833 metais dar nevedęs jo brolis Liudvikas Urbonavičius.

Liudvikas buvo kitų Šeduikiuose gyvenusių, bet 1833 metų inventoriun neįrašytų Urbonavičių - Justino ir Rozalijos Masiulytės - trijų iš eilės vaikų krikštatėviu 1823, 1827 ir 1829 metais.

Juozapas Paršiukas su žmona Darata Kilaite 1833 metais augino du vaikus. Jų šeimynai priklausė ir jaunesni Juozapo broliai Stanislovas ir Antanas.

Tuo pačiu metu (iki 1832 metų) Šeduikiuose gyveno dar vienas Juozapas Paršiukas, vedęs Rozaliją Grumbinaitę. Ši Paršiukų pora žinoma iš jų vaikų gimimo įrašų, o inventoriuje jų nėra.

Bajoras Šeduikis - inventoriuje nei vardas, nei amžius nenurodytas, nėra ir šeimynos sąrašo. Tai galėjo būti Motiejus Šeduikis, gimęs 1776 metais, Onos Tuskenytės vyras, bajoru pirmą sykį užrašytas 1809 metų Užpalių dvaro inventoriuje. Kilminguoju Motiejus Šeduikis vadinamas ir vaikų gimimo metrikuose, o vaikų jis su Ona nuo 1810 iki 1834 metų susilaukė net dvylikos.

Apie bajoro Šeduikio kumečiu (кутник) virtusį Vincentą Janulį (Janulionį) - straipsnelyje “Šeduikių kaimo žmonės iš 1809 metų inventoriaus“.

Kitas kumetis Jokūbas Burokas - jei kaime tuo metu nebuvo antro Jokūbo Buroko - čia atsirado amžiaus pradžioje, turėjo žmoną Kotryną ir su ja vaikų. Po žmonos mirties vedė dar kartą 1813 metais ir vėl Kotryną - jaunutę Kotryną Paršiukaitę, kuri iki 1830 metų pagimdė Jokūbui dar bent du sūnus ir dvi dukras. Burokų vaikų 1833 metais užrašyti tiktai Martynas ir Anastazija, o kiti, gyvi ar mirę, jau buvo palikę tėvo namus.

*

Gyventojų Šeduikių kaime galėjo būti daugiau, negu surašyta inventoriuje (jeigu jie praleisti ne dėl choleros epidemijos). Iš metrikų knygų žinome dar ne vieną šeimą su Šeduikiuose iki 1833 metų gimusiais vaikais, kaip antai:

Albertas Šeduikis ir Rozalija Baleišytė, susituokę 1810 metais, nuo 1812 iki 1828 metų susilaukę trijų sūnų ir keturių dukrų;

Jokimas Šeduikis ir Rozalija Tuskenytė, turėję du sūnus ir dukrą, gimusius 1824, 1827 ir 1830 metais;

Juozapas Janulis ir Rozalija Čečytė bei trys jų vaikai, gimę nuo 1826 iki 1830 metų;

Mykolas Abelinskas ir Veronika Pauliukaitė su 1831 ir 1832 metais gimusiais dukra ir sūnumi (šie Abelinskai 1833 metų inventoriuje - jau gretimo Netikiškių kaimo gyventojai, Juozapo Merkio darbininkai);

Rapolas Merkys, su Ona Paršiukaite nuo 1823 iki 1830 metų susilaukęs dukros ir trijų sūnų, o su Ona Griškaite - dar vienos dukros 1832 metais;

jau minėtieji Justinas Urbonavičius su žmona Rozalija Masiulyte ir vaikais;

et alii.

*

Duomenų apie Šeduikiuose gimusius po 1833 metų neturime, nes šaltiniai (Svėdasų bažnyčios gimimo metrikų knygos) 1834 metų vasarį ilgam nutrūksta. Eiliniame Užpalių dvaro inventoriuje, sudarytame 1847 metais, Šeduikių jau nėra - Užpalių dvarui Šeduikių kaimas nebepriklausė.

© 2016 Aleksandras Sakas

Priedas

Šeduikių kaimo šeimynų sąrašai iš 1833 metų Užpalių dvaro inventoriaus (kas skliaustuose - autoriaus pridėta):

Vincentas Pajėda 41, žmona Karolina (Dabregaitė) 27, sūnus Rapolas 6, duktė Juozapota 4, motina Agota (pamotė Agota Kazickaitė - Pajėdienė.) 52, broliai Konstantas 24, Liudvikas 17, seserys Uršulė 15, Apolonija 14, Veronika 12, darbininkas Petras Mikšys (amžius nenurodytas).

Juozapas Dabrega 41, žmona Domicelė (Merkytė) 37, sūnūs Aleksandras 18, Antanas 12, Rapolas 15 (gal 5?), dukterys Karolina 16, Veronika 10, Julijona 6.

Jonas Dabrega 33, žmona Elžbieta (Vigėlytė) 28, sūnus Justinas 11, dukterys Domicelė 12, Rozalija 6, Apolonija 1, motina Agota 60, broliai Motiejus 23, Konstantas 26, jo žmona Rozalija (Vanagaitė) 23, sūnus Petras (gimimo metrikų knygoje Simonas) 2, darbininkas Juozapas Mikšys 40.

Juozapas Drūsis 29, žmona Agota (Vanagaitė) 28, duktė Rozalija 1, giminaitis Kazimieras Drisis (Drūsis?) 26, darbininkas Antanas Sakalnikas 20, mergos Elžbieta Mikučionytė 20, Uršulė Vanagaitė 13, piemenė Agota Bankauskaitė 13.

Mykolas Parcinauskas 28, žmona Uršulė (Dabregaitė) 33, dukterys Viktorija 10, Elžbieta 5, Agota 2, brolis Dominykas 18, darbininkas Mykolas Vagelis 30, jo žmona Viktorija 30, sūnūs Kiprijonas 6, Julijonas 4, Juozapas 1, duktė Anastazija 1, merga Ona Gančeraitė 14.

Rapolas Urbonavičius 42, žmona Karolina (Kotryna Vanagaitė) 40, sūnūs Anupras 21, Kiprijonas 11, dukterys Elžbieta 17, Eufrozinija 5, brolis Liudvikas 34, darbininkas Motiejus Vilutis 40, jo žmona Barbora 30, sūnus Dionyzas 3.

Juozapas Paršiukas 31, žmona Darata (Kilaitė) 28, sūnus Alfonsas 2, duktė Juozapota 5, broliai Stanislovas 23, Antanas 21, darbininkai Juozapas Urbonavičius 12, Mykolas Žukauskas 8, merga Skolastika Tarkutė 15.

Bajoras Šeduikis (nei vardas, nei amžius nenurodytas, šeimynos sąrašo nėra).

Vincentas Janulionis 53, žmona Rozalija (Steponavičiūtė) 40, sūnūs Jurgis 15, Kiprijonas 13.

Jokūbas Burokas 50, žmona Kotryna (Paršiukaitė) 30, sūnus Martynas 15, duktė Anastazija 6.

Rodyk draugams

Andruškevičiai 1936 - 1944 metų nuotraukose

2016-05-14 parašė alsa

Mano tėvelio pusseserė Benedikta Čerapaitė 1936 metais ištekėjo už Lietuvos kariuomenės karininko Vytauto Andruškevičiaus. Šeimos archyve išliko kelios jos “kariško” gyvenimo nuotraukos.

Vytautas Andruškevičius, žemaičių bajorų palikuonis nuo Vaiguvos, Karo mokyklą baigė 1931 metais. Tarnaudamas jaunesniuoju leitenantu 5-tajame pėstininkų pulke Kaune, dalyvavo 1934 m. gegužės 7 d. voldemarininkų puče, už ką po mėnesio, praleisto Karo kalėjime, iš kariuomenės buvo paleistas į atsargą. 1936 metų vasarą jis - vėl karinėje tarnyboje, 4-tajame pėstininkų pulke, tuo metu dislokuotame Pajuostyje prie Panevėžio (ir Kupiškyje). 1936 metų gruodį pakeltas leitenantu.


Juostos upė Pajuostyje 1936 m. gruodį.

Pajuostyje apsigyveno ir jaunoji Vytauto žmona Benė. 1936 metų gruodžio nuotraukos darytos per Benės geros draugės, jos pusseserės Julijos Sakaitės viešnagę.


Iš kairės: Julija Sakaitė, Vytautas ir Benė Andruškevičiai. Kitoje nuotraukos pusėje Julijos užrašas: Visa Andruškevičiaus šeimyna. Čia teka Juosta, toly matyt fligelis, kur gyvenam.


Leitenantas Vytautas Andruškevičius su žmona Bene prie Pajuosčio dvaro rūmų 1936 metų gruodį.


Benė ir Vytautas Andruškevičiai (pora viduryje) prie Pajuosčio dvaro rūmų.


Lando (tokia karietos rūšis) - paskutiniojo Pajuosčio dvaro savininko Aleksandro Meištavičiaus “palikimas”? (Po Nepriklausomybės kovų su lenkais dvaras Lietuvos valdžios buvo nusavintas iš priešo pusę pasirinkusio savininko).


Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventė Pajuostyje (1937 m. gegužės 23 d.?).

Tarnybos Pajuostyje metu Andruškevičiai susilaukė dukros Nijolės (1937 m.) ir sūnaus Rimvydo (1938 m.).


Vyduks ir Niutė (Rimvydas ir Nijolė). Benė Andruškevičienė su vaikais apie 1939 metus (Panevėžyje?).


Per 1939 metų Velykas Panevėžyje. Dešinėje - Kauno kunigų seminarijos klierikas Aleksandras Sakas, jam už nugaros aukštėliau - jo pusseserė Benė Andruškevičienė. Kiti du asmenys - neatpažinti, kaip ir namas, kurio fone daryta nuotrauka.


1939 metų gegužę Pajuosčio dvaro parke. Benė sėdi pirmoji iš dešinės.


1939 metų birželį Benė Andruškevičienė (viduryje kairėje) ir Julija Sakaitė tarp kariškių Pajuosčio aerodrome.

Vytautas Andruškevičius, kilstelėjęs karjeros laipteliais, nuo 1939 metų birželio tarnavo 1-osios pėstininkų divizijos (jai priklausė 4-tasis pėstininkų pulkas) štabe. Tų metų spalį Lietuvai perėmus Vilniaus kraštą, divizijos štabas buvo perkeltas į Vilnių.


1940 m. birželio 7 d. Ant automobilio kapoto - trijų metukų Nijolė Andruškevičiūtė.

1940 m. birželio 15 d. Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga. Lietuvos kariuomenė buvo reorganizuota į vieną iš Raudonosios armijos korpusų. Vytautas Andruškevičius liko tarnauti savo divizijos (rugsėjį pervadintos 179-tąja šaulių divizija) štabe.


Lietuviai kariai Vilniuje, ant Tauro kalno. Karininkų išvaizda ir laikysena jau prasta. Turbūt, 1940 metų ruduo ar 1941 metų pavasaris.

Vokietijos - Sovietų Sąjungos karo išvakarėse 179-toji šaulių divizija buvo vasaros stovykloje prie Pabradės. Rusiškoji Vikipedija situaciją apibūdina taip:

Įdomu, kad iš lietuvių sudaryti šaulių pulkai ir specpadaliniai bazavosi Žeimenos krante tiesia linija, o tarybiniai daliniai pasiskirstė pusračiu aplinkui taip, jog lietuvių daliniai buvo apsupti iš vienos pusės tarybiniais pulkais, o iš kitos pusės tekėjo upė.

Toks divizijos dalinių išsidėstymas buvo numatytas neatsitiktinai. Tarybinė karinė vadovybė turėjo planuoti ne tik kaip apsisaugoti nuo lietuvių bėgimo iš armijos, bet ir numatyti karo su Vokietija galimybę. Tarybiniai karininkai gerai žinojo, kad karo su Vokietija atveju lietuviai nebus jiems palankiai nusiteikę. Todėl 179-toji šaulių divizija buvo uždaryta stovykloje, iš kurios išeiti buvo labai sunku, o prireikus sunaikinimo ar blokavimo užduotis būtų visai nesudėtinga.

Karui prasidėjus, Vytautas Andruškevičius, kaip ir dauguma jo tarnybos draugų, sugebėjo iš Raudonosios armijos pabėgti ir liko Lietuvoje. Karo metų nuotraukose jis - su karininko uniforma (tarnavo lietuvių savisaugos daliniuose).


1942 m. gegužės 25 d. Pelkelėje prie Papilės. Benės pusseserės Bronės Sakaitės - Knašienės sūnaus Arimanto krikštynų dalyviai Knašų verandos - oranžerijos fone. Su kūdikiu - krikštatėviai Vytautas Andruškevičius ir Emilija Knašienė iš Avižlių. Jiems iš šonų - tėvai Artūras ir Bronė Knašai.

Daug pažįstamų veidų. Pirmoji (vaikų) eilė - X, Algimantas Knašas, X, X, Zina Knašaitė, Kęstutis Sakas (Vaclovo sūnus). Antroji sėdinčių ant žemės eilė - Domininkas Sakas (mano senelis), X, Vaclovas Sakas, Vaclovo žmona Olė Sakienė, Jonas Knašas (krikštamotės Emilijos vyras). Sėdi - senasis Jonas Knašas (Artūro Knašo dėdė), X, Morta Sakienė (mano močiutė), Artūras Knašas, krikštatėviai su kūdikiu, Bronė Knašienė, X. Stovi - Ona Knašienė?, Ona Knašaitė - Gauronskienė iš Užpelkių, Anastazija Knašaitė - Žiaurienė iš Kinkupių, X, Stasė Sakienė (Antano žmona), Julija Sakaitė. Gale - X, Marytė Sakaitė, Danutė Sakaitė (Antano dukra), Benė Andruškevičienė.


Jei su kamuoliu - Rimvydas, tai čia - karo metų nuotrauka. Tačiau kas toji mergaitė ant Benės rankų? Trečiasis Andruškevičių vaikas buvo sūnus Algimantas (gimęs Vilniuje 1940 metais).


Piliakalnio kapinėse Papilėje prie Daukanto kapo 1943 m. lapkričio 28 d. - lygiai savaitė po Vincento Sako laidotuvių. Iš kairės žemėliau - Antanas Sakas, X, Aleksandras Sakas. Stovi - X, X, Benė ir Vytautas Andruškevičiai, kitoje paminklo pusėje - Zina ir Algis Knašiukai, Vaclovas Sakas, Bronė ir Artūras Knašai, Julija Sakaitė, Antanas Rimkus, Domininkas Sakas.

Po metų Andruškevičiai jau buvo karo pabėgėliai Vokietijoje. Ten jiems gimė sūnūs Vytautas ir Šarūnas. Paskui emigravo į Angliją, susilaukė dar penkių atžalų (iš viso Benė ir Vytautas Andruškevičiai užaugino dešimt vaikų).


Užrašas kitoje nuotraukos pusėje: Kostas ir Benė.

Kostas - Vytauto Andruškevičiaus brolis, taip pat kariškis. Kur tarnavęs - nežinau (enciklopediniame leidinyje “Lietuvos kariuomenės karininkai” jo nėra). Apie Kosto Andruškevičiaus gyvenimą turiu tiktai fragmentiškų duomenų. Po karo atsidūrė Vokietijoje. Vedė mokytoją Ievą Pėteraitytę, kilusią iš Vaidaugų (prie Klaipėdos). Gyveno Monrealyje, užaugino dukrą Jolantą. Regis, buvo verslininkas - su svainiu dr. Viliumi Pėteraičiu (ir J. Šablausku) 1956 m. įkūrė ežerų eksploatavimo bendrovę. Sulaukė šimto metų.

Kosto žmona Ieva Andruškevičienė buvo jos brolio dr. Viliaus Pėteraičio sumanytos Mažosios Lietuvos enciklopedijos viena iš rengėjų. Juodviejų tėvai palaidoti šalia Klaipėdos, Žardės kapinaitėse. Ne kartą esu ėjęs pro šalį, nežinodamas, kas čia guli (mano tėvo pusseserės vyro brolienės tėvai).

© 2016 Aleksandras Al. Sakas

Šaltiniai:

“Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953″, II t., Vilnius, 2002.

Rodyk draugams